24.12.13

Оцифровані і викладені в Інтернет найдавніші державні акти Росії

Російський державний архів давніх актів розпочав оцифровувати і викладати в Інтернет свої раритетні фонди. Першою ластівкою стала колекція найдавніших документів з фонду 135 “Государственное древлехранилище хартий и рукописей”, що являє собою залишки архівів великих та удільных князів, архівів Великого Новгорода і Пскова, московського великокнязівського архіву і так званого Царського архіву ХVI в. Найдавнішим збереженим документом тут є договірна грамота Великого Новгорода з великим князем тверським і владимирським Ярославом Ярославичем 1264 року. У фонді зберігаються списки (копії) Руської Правди, Судебника 1497 року Івана III (єдиний відомий науці список), Судебника Івана IV 1550 року, а також справжній столбець Соборного уложення 1649 року. “Древлехранилище” містить також жалувані царські грамоти, Титулярник 1672 року, різноманітні акти ХIII-ХVII ст., чини вінчання на царство і царских весіль.

Серед 417 оцифрованих документів, безпосередньо причетні до української тематики наступні –

Устави про церковні суди князів Володимира Святославича і Ярослава Володимировича (Списки 1621/22 року, переписані зі списку 1419 року пречистенським попом Козьмою Давидовим Поповим “с Подолу”).

Правда Руська (Пространної редакції, список другої половини XV ст. – “список Оболенського”).

Софійський перший літопис (Пространної редакції, список другої половини XV ст. – “список Оболенського”).

Хрестоцілувальний запис князя Костянтина Івановича Острозького великому князю московському Василю III Івановичу на вірність і невід’їзд за кордон від 18 жовтня 1506 року.

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Семеновичу Мазепі на вотчину – Іванівські (Стару і Нову), Гузомойську та Омонську слободи з селами і слобідками Рильського повіту від 13 грудня 1701 року.

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Семеновичу Мазепі на вотчину – Крупецьку волость Севського провіту від 3 грудня 1703 року.

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Іллічу Скоропадському на “уряд гетманский” та гетманські маєтності в Україні від 5 січня 1710 року (на фото нижче).

Жалувана грамота Петра I українському гетьману Івану Іллічу Скоропадському на вотчини в Батуринському, Ніжинському, Стародубському і Чернігівському полках від 21 травня 1718 року.

http://archeos.org.ua/?p=2054

19.12.13

РОССИЯ ПРЕДАВАЛА УКРАИНУ 6 РАЗ. 7-Е ПРЕДАТЕЛЬСТВО БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ

Предательство 1-е. Главное. Результатом освободительной войны 1648-1654 которую вел украинский народ против Польши стал военный и религиозный союз между Украиной и Россией. Никакого воссоединения не было, да и нее могло быть. Через 400 лет после падения Киевской Руси народы России и Украины уже имели разную историю, разную культуру и язык. В то время не было понятия национальность, главную роль играла вера, именно поэтому Хмельницкий искал поддержки у единоверцев в Москве в виде протектората. По договору, Украина сохраняла свою военно-административную систему во главе с Гетманом, города сохраняли самоуправление, сохранялось местное судебное устройство, система таможен и сбора налогов, система местного самоуправления городов, школы, а также право осуществлять любую внешнеполитическую деятельность со всеми (кроме врагов Росси – Турции и Польши). Неоднократно Украина и Россия вместе выступали против Польши. Однако… Что же получила Украина в результате? Результат известен и печален. Сам Хмельницкий был разочарован тем, что происходило после заключения союза с Россией, о чем и указал в своем завещании. А ведь это был шанс для России создать мощный и великий союз народов. На деле же союз народов единой веры обернулся царским гнетом и имперским геноцидом для украинского народа.

18.12.13

Як Україна стала Київською губернією


Л. Тарасевич. Тріумф. Фрагмент
(на передньому плані Петро І).
305 років тому Петро І, не питаючи згоди українців, переселив їх із Гетьманщини в імперію. 18 грудня 1708 р. видано  указ Петра про утворення 8 губерній. Зокрема, Київської... 

Ще на початку 1707 р. відбулася подія, яка вивела з рівноваги гетьмана Мазепу та його оточення. 10 лютого Петро І  підписав іменний указ «Про приєднання Києва та інших черкаських міст до відомства Білгородського розряду». «Великий Государь указал Киев, також и прочие замки в черкасских городах, в которых русские воеводы, приписать к Белугороду; и из Белогорода комнатному стольнику и воеводе князю Дмитрию княж Михайловичу сыну Голицыну, осмотря их, быть к весне в Киеве, где много исправления требует; и для того ему Белгородским разрядом то исправлять. А за честь киевского места, писать его князя Дмитрия, воєводою киевским, а не белгородским, и ведать и Белгород со всем розрядом ему ж князю Дмитрию; а Киев с прочими замки черкасскими взяты в розряд. И о том ему князю Дмитрию сей Великого Государя указ сказать; а об отпуске в розряд тех городов и всех дел и ведомостей и подъячих, у которых те города в повытьях, с их денежными оклады, послать из разряду, в Малороссийский приказ память». Царським указом від 19 березня належало «к гетману и кавалеру к Ивану Степановичю Мазепе для ведома послать свои великого государя грамоты ис приказу Малые Росии».
 
Гетьман дізнався про вищезгадане у Жовкві на квітневій нараді, яка обговорювала план дій під час війни зі шведами. Пилип Орлик у листі до Стефана Яворського пригадував, що гетьман «по том совету ни на обед до царского величества не пошол, а ни у себе ничего через целый день не ел, и когда мы, старшина енеральная по обыкновению в свое время тогож дня до его пришли, застали его вельми сердитого, и ничего болш нам не сказал, кроме тых слов: «Если бы Богу так вернее и радительне служил, получил бых наиболшое мздовоздаяние, а здесь, хота б в ангела пременился, не могл бых службою и верностыю моею жадного получить бладарствия».

Декрет о государственной независимости Финляндии. 18 (31) декабря 1917


Дубликат подлинника. Машинопись на бланке. Подписи - автографы В.И.Ульянова (Ленина), Г.И.Петровского, И.З.Штейнберга, В.А.Карелина, Л.Д.Троцкого, И.В.Джугашвили (Сталина), А.Г.Шлихтера, В.Д.Бонч-Бруевича, Н.П.Горбунова.

РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 001. Л. 1

Джерело: http://allin777.livejournal.com/181635.html

06.12.13

Двоюродная мова языка родного

Гасан Гусейнов
Как правильно написать – «Майдан Незалежности» или «Площадь Свободы»? А как
правильно сказать «Нэзалэжности» или «Незалежности»? А как правильно сказать по-русски – «Самостийность» или «Независимость»? Ведь есть же вполне русское слово «самостийно», правда? Почему бы не сказать «Самостийность»?


А вот почему: в русском медийном и политическом обиходе «самостийность», «незалежность» и другие украинизмы произносят иронически или саркастически. Снимая с вентилятора лепешки вторичного продукта, понимаешь одно: в самом русском речевом обиходе Украина присутствует как не вполне настоящее государство. Страна-недоразумение, сам язык которой – смешное искажение нормального русского слова.

За этим отношением стоит слишком богатая культурная традиция, особенно прискорбная еще и потому, что некоторые русские писатели приложили руку к вскармливанию столь вредного для народной психеи чувства. Анну Ахматову тщетно пыталась избавить от украинофобских комплексов Лидия Корнеевна Чуковская: «Не люблю я это, - говорила Анна Андреевна Горенко, - мамо, ходымо». Эту свою фобию она передала и Иосифу Бродскому, к несчастью отлившему шовинистическую риторику своей поэтической наставницы в стихи.

Неудивительно: простые советские люди с родным русским языком несколько десятилетий кряду воспитывались в колониальном духе. Украинцы? Да они ж мы самые и есть, только попроще, ну, деревенщина, со своим диалектом и потешным акцентом, когда пытаются заговорить на правильном русском языке.

Если на вершине русского духа позволительно противопоставить недостаточного «Тараса»
настоящему «Александру», то что спрашивать с низов общества?